Kyle Gulau

Medium member since November 2019
Β·

Β·

Kyle Gulau

Kyle Gulau

3x Top Writer πŸ‘¨β€πŸ’». Editor: Patterns of Development. Interested in: Strategy, Learning, and Real Estate. Rethinker 🧠. Framer πŸ‘·β€β™‚οΈ. Hit FOLLOW ‡